Høng Karate Klub (vedtægter)

From Genseipedia
Jump to: navigation, search

§ 1. Navn og Hjemsted.[edit]

Stk. 1. Foreningens navn er Høng Karate Klub, stiftet d. 24. oktober 1988.

Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.

Stk. 3. Formandens adresse er ligeledes foreningens postadresse.

§ 2. Formål.[edit]

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme udbredelsen af "Genseiryu Karate-do" i et tæt samarbejde med "Genseiryu Karate-do International Federation, Danmark" (Genseiryu.dk), hvilket søges opnået gennem kvalificeret undervisning i dette japanske selvforsvarssystem. Foreningen kan deltage i samt arrangere stævner, træningslejre, kurser m.m.

Stk. 2. Foreningen er medlem af "Genseiryu Karate-do International Federation, Danmark" (Genseiryu.dk), "Dansk Karate Forbund" (DKarF), "Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)" samt "Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI)".

Stk. 3. Foreningen kan optages i andre lokale, regionale og landsdækkende karate- og sportsorganisationer end dem der er nævnt i stk. 2. Beslutning herom foretages af en enig bestyrelse, men skal endeligt godkendes på den førstkommende generalforsamling.

§ 3. Medlemskredsen.[edit]

Stk. 1. Alle med interesse for de i § 2, stk. 1 nævnte formål kan søge medlemskab. Nye medlemmer eller forældre/værge til medlemmer under 18 år skal udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket samt vedgå sig foreningens vedtægter. Alle medlemmer skal være fyldt minimum 8 år.

Stk. 2. Undtagelse fra alderskravet nævnt i stk.1 kan forekomme, såfremt chefinstruktøren giver sin tilladelse hertil. Tilladelse kan gives nye medlemmer i alderen 4 - 7 år. Den af chefinstruktøren taget beslutning er endegyldig og kan ikke indklages.

§ 4. Medlemsbetingelser.[edit]

Stk. 1. På den årlige generalforsamling vedtages et træningsgebyr som betales af medlemmerne, indtil skriftlig udmeldelse finder sted med virkning fra udgangen af en given måned.

Stk. 2. Ethvert medlem er til enhver tid pålagt at udvise ikke-voldelig adfærd og afholde sig fra slagsmål og anden ulovlig aktivitet. Skønnes et medlem at have en berygtet person eller at være dømt for vold eller lignende, kan pågældende af bestyrelsen afkræves en straffeattest og ud fra et samlet skøn ekskluderes eller ved ansøgning nægtes medlemskab. Beslutning herom skal meddeles skriftligt, og kan påklages jf. stk. 3.

Stk. 3. Klager skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger efter den modtagede afgørelses poststempling, og skal ved bestyrelsens afvisning indbringes for næste generalforsamling som derefter tager endelig stilling.

§ 5. Ordinær Generalforsamling.[edit]

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen skal være skriftlig med minimum tre ugers varsel og skal indeholde en dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af referent.
 3. Forelæggelse af beretninger.
 4. Forelæggelse af regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingenter.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand - på valg årligt.
 8. Valg af kasserer - på valg årligt.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - på valg årligt.
 10. Valg af revisor - på valg årligt.
 11. Eventuelt.

Stk. 2. Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal. I tilfælde af lige stemmetal for og imod et forslag forkastes forslaget. Afstemning sker blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer ved simpel håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan ske ved dirigentens beslutning herom eller når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Stk. 4. Dirigenten og referenten underskriver referatet.

§ 6. Ekstraordinær Generalforsamling.[edit]

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. For varsling af en sådan generalforsamling gælder de i § 5, stk. 1 nævnte regler.

Stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun behandles det eller de emner som gav anledning til indkaldelsen.

§ 7. Stemme- og Valgret.[edit]

Stk. 1. Alle medlemmer som er fyldt 15 år og har været medlem i minimum 6 måneder og ikke er i restance med kontingent eller lignende samt én forældre/værge pr. medlem under 15 år har stemmeret.

Stk. 2. Der kan ikke foretages afstemning ved fuldmagt. Medlemmer som ønsker det, kan til formanden senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse afgive stemme i en lukket kuvert. Der skal på kuvertens forside være tydelig henvisning til det for afstemningen relevante punkt på den udsendte dagsorden. Uden denne påtegning kan dirigenten erklære den afgivne stemme for ugyldig. Når afstemning i forbindelse med et givent emne blandt generalforsamlingens fremmødte medlemmer er foretaget, skal dirigenten åbne de forud for generalforsamlingen afgivne stemmer og foretage annoncering af disse til forsamlingen. Såfremt der under behandling af et givent emne er besluttet skriftlig afstemning, skal de forud for generalforsamlingen indleverede stemmer åbnes af de på generalforsamlingen udpegede stemmetællere. Ved skriftlig afstemning foretages ikke annoncering af de indleverede stemmer.

Stk. 3. Alle medlemmer som er fyldt 18 år og ikke er i restance med kontingent eller lignende samt forældre/værge til medlemmer under 18 år har valgret. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Æresmedlemmer har stemme- og valgret.

§ 8. Bestyrelsen.[edit]

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3 – 5 personer, som alle vælges på den årlige generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ved enstemmighed antage lønnet og autoriseret hjælp udefra, samt optage lån og lignende på beløb ikke højere end kr. 5.000,-. Ethvert bestyrelsesmedlem kan uden varsel ved skriftlig henvendelse til banken egenhændigt spærre foreningens konti for udbetalinger. Spærring af konti skal straks meddeles den samlede bestyrelse. Genåbning af den lukkede konto kan herefter kun ske ved enstemmighed eller ved beslutning herom på generalforsamlingen.

Stk. 3. Ved lige stemmetal for og imod et forslag til beslutning, vil formandens stemme være afgørende.

§ 9. Tegningsregler.[edit]

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og/eller kassereren. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Ændring af disse vedtægter kan kun ske såfremt minimum 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for det pågældende forslag.

§ 10. Opløsning.[edit]

Stk. 1. Foreningen kan ikke opløses ved beslutning herom, så længe mindst tre medlemmer ønsker foreningen bevaret. Foreningen anses først for officielt opløst, når denne er fuldt afviklet.

Stk. 2. Ved foreningens ophør og såfremt der ikke oprettes en ny forening f.eks. ved sammenlægning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttige formål indenfor idræts- og ungdomsarbejde i kommunen.Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag d. 24. oktober 1988.

Seneste ændring på den ekstraordinære generalforsamling mandag d. 14. juni 2010.